24.04.2014  "Labrys" ponownie na konferencji sprawozdawczej w Lublinie

Tym razem to już 30-ta, jubileuszowa konferencja "Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, na Zachodniej Białorusi i Ukrainie", która odbyła się po raz kolejny na Zamku Lubelskim. Organizatorami było Muzeum Lubelskie oraz Instytut Archeologii UMCS w Lublinie. Przedstawiliśmy tam, razem z kolegami z Muzeum Archeologicznego w Krzemionkach, poster pt. "Wybrane badania archeologiczne na terenie województwa świętokrzyskiego w 2013 roku", który prezentuje badania w Łęgu, st. 2, Wojnowie st. 2, Ostrowcu Świetokrzyskim - Częstocicach st. 14, Rytwianach oraz prospekcji powierzchniowych i inwentaryzacji zabytków w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego.


 

 

Wojnów, gm. Oleśnica - stanowisko 2.

Na początku października 2013 zakończyliśmy badania w Wojnowie. Poprzedzały one budowę kanalizacji sanitarnej, która kolidowała z odkrytym przez A. i M. Matogów w 1992 roku stanowiskiem nr 2. Prace w całości były finansowane przez Urząd Gminy w Oleśnicy. Objęły swoim zasięgiem nieco ponad 2 ary i odsłoniły pozostałości osady z wczesnego okresu wpływów rzymskich. Grubość nawarstwień miejscami osiągnęła 170 cm. Na stanowisku zarejestrowaliśmy kilka faz osadniczych, a łączna ilość pozyskanych zabytków to prawie 10 000. W obrębie przebadanej części stanowiska odkryto pozostałości dwóch domów o konstrukcji słupowej, kilka jam gospodarczych i palenisk z dużą ilością potłuczonej ceramiki i kości zwierzęcych, a także bruki kamienne. Liczne znaleziska zabytków ruchomych świadczą o długotrwałości i intensywności życia w osadzie sprzed 2000 lat.
Badanie wykopaliskowe cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Wojnowa i okolic. Poniżej krótka fotorelacja.„Labrys” na archeologiczno-konserwatorskiej konferencji w Krzemionka
ch

19 kwietnia 2013 roku uczestniczyliśmy w konferencji „Prehistoryczna kopalnia ‘’Krzemionki Opatowskie’’ – Pomnik Historii, na tle problemów badań, ochrony i zagospodarowania pradziejowych kopalń krzemienia w Polsce i w Europie” zorganizowanej przez Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach oraz Instytut Archeologii UKSW i Samodzielną Pracownię Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Bazując na wieloletnim już współudziale w badaniach nad zapleczem osadniczym pradziejowych kopalń krzemienia prowadzonych przez archeologów z Krzemionek wzięliśmy udział w przygotowaniu prezentacji badań na stanowisku 63 w Krzczonowicach, gm. Ćmielów. Jest to jedna z niewielu badanych wykopaliskowo osad ludności kultury amfor kulistych w dorzeczu Kamiennej, a przedstawiciele tej kultury są uznawani w nauce jako twórcy największych kopalń krzemienia w Krzemionkach. Prezentację pt. „Osada ludności kultury amfor kulistych na stanowisku 63 w Krzczonowicach, gm. Ćmielów. Z badań nad zapleczem osadniczym pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego” przedstawił mgr Artur Jedynak – kustosz Muzeum w Krzemionkach. Poniżej kilka zdjęć z konferencji i fragment naszej prezentacji.

 


„Labrys” na międzynarodowej konferencji w Lublinie


4 kwietnia 2013 roku byliśmy na XXIX konferencji sprawozdawczej „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012” organizowanej przez Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Lubelskie w Lublinie. Wraz z Muzeum Archeologicznym w Krzemionkach zaprezentowaliśmy poster o badaniach w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego. W skład naszej prezentacji weszły prace wykopaliskowe w Goździelinie na st. 8 oraz w Częstocicach, w obrębie stanowiska 14 przy Pałacu Wielopolskich. Na posterze znalazła się również informacja o skarbie z Denkowa odkrytym przypadkowo we wrześniu ubiegłego roku, podczas budowy światłowodu. Wizyta na zamku lubelskim była również okazją do obejrzenia świetnej nowej wystawy archeologicznej pt. „Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje Ziemi Lubelskiej”. POSTER >>>

Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit