Badania archeologiczne w Szewnie
Badania archeologiczne na stan. 6 w Szewnie, gm. Bodzechów, przy ul. Langiewicza były prowadzone w 2010 i 2011 roku. Prace zostały podjęte w związku z budową kanalizacji sanitarnej.

Stanowisko to obejmuje obszar od cmentarza do ulicy Granicznej i jest znane od lat 20-tych XX w., kiedy to odkryto urny z kośćmi, świadczące o istnieniu tu cmentarzyska z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza.
Badania objęły powierzchnię około 380 m kw. i pozwoliły na odkrycie śladów osadnictwa sprzed ponad 7000 lat (wczesny neolit) oraz z okresu wpływów rzymskich. Znalezione w ziemi zagłębienia – jamy osadnicze, pozostałości rowów oraz paleniska pozostawili po sobie przedstawiciele tzw. kultury ceramiki wstęgowej rytej, czyli pierwszej ludności rolniczej na ziemiach polskich. Wraz z jej pojawieniem się zaczęły upowszechnić się takie zdobycze cywilizacji jak umiejętność uprawy roli oraz wytwarzania ceramiki i kamiennych narzędzi gładzonych, a także hodowla bydła. Pojawiły się także stałe osady z solidnymi słupowymi wielorodzinnymi domami oraz pierwsze cmentarzyska. Ówczesne zmiany jakie zaszły w kulturze i gospodarce człowieka określane są mianem rewolucji neolitycznej. W zachodniej części stanowiska zarejestrowano również ślady produkcji żelaza sprzed około dwóch tysięcy lat.
Wśród odkrytych zabytków ruchomych znalazło się przede wszystkim ponad 1000 fragmentów ceramiki, z których wiele jest ozdobionych charakterystycznym, rytym ornamentem.
O rozwiniętej produkcji ceramiki w osadzie wczesnoneolitycznej świadczą także znalezione gładziki kościane i rylce. Mieszkańcy osady zajmowali się także obróbką krzemienia, na co wskazują porzucone rdzenie i tłuki z tego surowca, liczne krzemienne wióry i odłupki oraz drobne narzędzia. Na kilku zabytkach zachowały się ślady tzw. wyświecenia żniwnego – dowód na użytkowanie ich jako wkładek sierpów. Kilka zabytków wykonanych jest z krzemienia jurajskiego pochodzącego z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a większość z krzemienia czekoladowego i świeciechowskiego, pozyskiwanego na terenie Przedgórza Iłżeckiego i w dolinie Wisły. Spośród zabytków krzemiennych wyróżniają się też tzw. zbrojniki, czyli niewielkie krzemienne ostrza służące np. jako uzbrojenie strzał. Są to przedmioty charakterystyczne dla ludności mezolitycznej, zamieszkującej dorzecze Kamiennej przed przybyciem pierwszych rolników i świadczą o kontaktach tych dwóch społeczności.
Na badanym terenie stwierdzono także ślady obróbki kamienia w postaci licznych fragmentów różnych skał, płyt szlifierskich oraz gotowych wyrobów. Do najciekawszych znalezisk należą dwa całkowicie polerowane dłuta i fragment gładzonej, kamiennej siekiery z zielonkawego łupku. Mieszkańcy osady zajmowali się także obróbką kości i poroża – z tych materiałów wykonane były przekłuwacze i szydła.
Do najciekawszych znalezisk odkrytych w zachodniej części stanowiska, czyli zasiedlonej w początkach naszej ery, należą pozostałości pieca przydomowego, jamy osadnicze oraz ślad dawnego wąwozu, który pozwolił na rekonstrukcję pierwotnego krajobrazu Szewny.
Badania archeologiczne stanowiska nr 6 w Szewnie przyczyniły się do odkrycia najstarszego neolitycznego osadnictwa w rejonie Ostrowca Św. a ciekawe zabytki kamienne, kościane i ceramiczne, a także pozostałości fauny i flory (w tym odciski ziarna na polepie) stawiają je w gronie najcenniejszych stanowisk archeologicznych w dorzeczu Kamiennej.

Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit