Badania archeologiczne w Goździelinie
Prace wykopaliskowe w Goździelinie miały charakter ratowniczych badań wyprzedzających. Ich celem było przebadanie i zadokumentowanie wszelkich starszych śladów osadnictwa na obszarze stanowiska archeologicznego nr 8, w rejonie wykonywania prac ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej.
Podczas wykopalisk udało się potwierdzić informacje uzyskane w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w rejonie Goździelina w latach 2008-2010. Zarejestrowano kilka obiektów osadniczych pochodzących z okresu wpływów rzymskich, średniowiecza i nowożytności. Najważniejszym odkryciem były pozostałości chaty zagłębionej w ziemię (ziemianki) z zachowanymi śladami konstrukcji drewnianej, paleniskiem i licznymi pozostałościami życia codziennego sprzed 1800 lat. W otoczeniu chaty odkryto dwa zagłębienia, z których jedno pełniło zapewne funkcje gospodarcze. W tej jamie właśnie odkryto wykonaną z brązu zapinkę służącą do spinania elementów ubioru. Równie ciekawy okazał się drugi obiekt towarzyszący domostwu, który zawierał liczne fragmenty żużli żelaznych oraz pojedyncze części przedmiotów metalowych. Charakterystyczne, tzw. miseczkowe żużle, powstające w wyniku dalszej obróbki żelaza pozyskanego w piecach dymarskich, pozwalają przypuszczać, iż istniał tu niewielki warsztat kuźniczy.
W trakcie badań pobrano również do analizy kilka fragmentów rudy żelaza oraz próbki węgla drzewnego z paleniska chaty. Posłużą one do określenia pochodzenia surowca służącego do produkcji żelaza oraz pozwolą na dokładne datowanie okresu użytkowania domostwa. Być może również planowane dalsze specjalistyczne badania pozostałości jaj i kości zwierzęcych pozwolą na bliższe określenie diety mieszkańców tej pradziejowej osady oraz sposobów w jaki zdobywali pożywienie. Równolegle z pracami wykopaliskowymi wykonano serię wierceń, dzięki którym udało się określić zasięg i grubość nawarstwień kulturowych w sąsiedztwie badanego obszaru.

Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit